Foldio
Foldio

Disclaimer

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden definiëren en regelen de voorwaarden voor het gebruik van onze website, en bepalen de respectieve rechten en plichten van de gebruiker en de uitgever met betrekking tot het gebruik ervan.

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de rechten en verplichtingen die expliciet worden vermeld op onze website, evenals aan de rechten en verplichtingen zoals gedefinieerd in deze disclaimer en in onze algemene verkoopvoorwaarden en ons privacybeleid. Alle teksten vormen samen onze "Algemene Voorwaarden".

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel ons als op u. Door onze website te gebruiken, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk de toepassing van onze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van eigen Algemene Voorwaarden.

 

In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen het onderwerp zijn geweest van een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit wijziging, toevoeging of verwijdering van de clausules waarnaar zij verwijzen en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

1. Wie zijn wij ?

De website foldio.app is een initiatief van :

iGLOO (Woobie SRL)
6 Rue Louis De Geer
1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Bedrijfsnummer : BE 0847024883
E-mail : info@igloo.be
Telefoon : +32 10 39 22 28

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft, wij beloven een snelle reactie.

2. Onze website

2.1. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. We kunnen echter geen absolute garantie bieden voor perfecte werking, daarom moeten onze acties worden beschouwd als onderworpen aan een inspanningsverplichting.

 

Het gebruik van de website is altijd op eigen risico van de gebruiker. We zijn dus niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, gebreken of schadelijke elementen op de website, ongeacht of er sprake is van overmacht of een externe oorzaak.

 

We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving. Dit gebeurt in principe alleen als de omstandigheden dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.

 

2.2. Inhoud van de website

iGLOO bepaalt grotendeels de inhoud van haar website en zorgt ervoor dat de informatie op de website zorgvuldig wordt samengesteld. iGLOO neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat haar website zo volledig, nauwkeurig en up-to-date mogelijk is, zelfs wanneer de informatie op de website wordt verstrekt door derden. iGLOO behoudt zich het recht voor om op elk moment de website en de inhoud daarvan te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

 

iGLOO kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op haar website. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies en/of up-to-date is. Bijgevolg kan iGLOO niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de gebruiker lijdt als gevolg van de informatie op de website.

 

Indien bepaalde inhoud op de website in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of de rechten van derden en/of eenvoudigweg in strijd is met de moraal, vragen wij u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. iGLOO kan in het bijzonder overgaan tot gedeeltelijke of volledige verwijdering van dergelijke informatie.

 

De website bevat downloadbare inhoud. Alle downloads vanaf de website zijn altijd op eigen risico van de gebruiker. iGLOO kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van dergelijke downloads, zoals gegevensverlies of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

 

Wat betreft specifiek de prijzen en productinformatie op de website, geldt een voorbehoud voor duidelijke formele fouten, zoals typfouten. De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op het bestaan van een overeenkomst met iGLOO op basis van dergelijke fouten.

 

2.3. Wat we van de gebruiker verwachten

Als gebruiker heeft u een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot de goede werking van de website. U moet te allen tijde vermijden handelingen te verrichten die de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan kunnen schaden. Bijvoorbeeld, de website mag niet worden gebruikt om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie over andere gebruikers te verzamelen.

 

Het is met name verboden om de website te gebruiken om inhoud te verspreiden die schadelijk is voor andere gebruikers, zoals de verspreiding van kwaadaardige software zoals computervirussen. Ook verboden zijn het verspreiden van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, evenals ongewenste e-mails, spam of kettingbrieven.

 

iGLOO behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de situatie voor haar en haar gebruikers te verhelpen, zowel juridisch als buitengerechtelijk. De gebruiker is persoonlijk en uitsluitend verantwoordelijk indien zijn acties en gedrag daadwerkelijk schade hebben toegebracht aan de website of aan andere gebruikers. In dat geval moet de betrokken gebruiker ervoor zorgen dat iGLOO gevrijwaard wordt van enige aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims die hieruit voortvloeien.

 

3. Links naar andere websites

De website kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites of andere vormen van online portals. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen ons en de externe website, of zelfs dat we impliciet akkoord gaan met de inhoud van deze externe sites.

 

iGLOO heeft geen controle over externe websites. We zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en juiste werking van de hyperlinks en hun uiteindelijke bestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij onze website. We kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verdere schade.

 

Het is mogelijk dat deze externe websites niet dezelfde garanties bieden als wij. We raden u daarom aan om hun algemene verkoopvoorwaarden, disclaimer en privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

4. Intellectueel eigendom

De inhoud die op de website wordt gepubliceerd, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van iGLOO. Onder "inhoud" wordt verstaan de informatie, logo's, foto's, merken, ontwerpen, modellen, slogans, databases, enz. die toegankelijk zijn op de website. Ook de technische aard van de website zelf, namelijk de computercode, is beschermd door het intellectuele eigendom.

 

Door onze website te bezoeken, krijgt de gebruiker een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze website en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iGLOO zijn gebruikers niet gemachtigd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen, lenen, verhuren, openbaar te maken of te communiceren aan het publiek.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt tijdens zijn bezoek en/of gebruik van de website worden uitsluitend verzameld en verwerkt door iGLOO voor interne doeleinden. iGLOO verzekert haar gebruikers dat zij de grootste zorg besteedt aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en zich altijd inzet om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

 

iGLOO verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").

 

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met ons

 Privacybeleid.

 

6. Algemene bepalingen die van toepassing zijn op onze Algemene Voorwaarden

iGLOO behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de website en de bijbehorende diensten te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of stop te zetten, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van compensatie.

 

Onze Algemene Voorwaarden (met name onze algemene verkoopvoorwaarden) worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel.

 

De onwettigheid of nietigheid van een bepaling van onze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen van onze Algemene Voorwaarden. In een dergelijk geval behouden wij ons het recht voor om de ongeldige bepaling te vervangen door een andere wettige bepaling met een vergelijkbare strekking.