Foldio
Foldio

Privacy

Privacybeleid

Privacybeleid van gebruikersgegevens.

1. Waarom deze privacyverklaring ?

iGLOO hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").

 

We willen u informeren over mogelijke verwerkingsactiviteiten van uw persoonlijke gegevens en uw rechten in dit verband. Door onze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door iGLOO zoals beschreven in dit document. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd op onze website. We raden u echter aan om dit document regelmatig te raadplegen.

 

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens ?

iGLOO is verantwoordelijk voor de website.

Contactgegevens

iGLOO (Woobie SRL) 
6 Rue Louis De Geer 1348 Louvain-la-Neuve (Belgie)
Bedrijfsnummer : BE 0847024883
E-mail : info@igloo.be
Telefoon : +32 10 39 22 28

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld ?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die iGLOO nastreeft. Hieronder worden de categorieën van gegevens genoemd die worden verwerkt.

→  Gegevens voor identificatie
→  Verbindingsgegevens (IP-adres, enz.)
→  Gegevens met betrekking tot onderwijs en opleiding
→  Gegevens met betrekking tot werk en functie
→  Rijksregisternummer en sociaal zekerheidsnummer
→  Foto's / Opnames
→  Curriculum vitae

4. Wat zijn de beoogde doeleinden ?

iGLOO verzamelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met als doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring op de website te bieden. De verzameling van uw persoonlijke gegevens kan toenemen door intensiever gebruik van onze website.

 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is dus essentieel voor het goed functioneren van de website en de levering van onze diensten. iGLOO verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden :

 

→  Beheer van de contractuele relatie
→  De gebruiker een algemene maar ook gepersonaliseerde dienstverlening bieden, inclusief het versturen van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het leveren van ondersteuning en het opvolgen van klachten
→  Onze diensten en producten verbeteren en personaliseren
→  Relaties aangaan met mogelijke partners
→  Het versturen van promotionele aanbiedingen indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (direct marketing). In dat geval blijft u vrij om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

Bij een bezoek aan onze website worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Het gaat hierbij om uw IP-adres, het geografische gebied van waaruit u de website bezoekt, de dag en het tijdstip van het bezoek, en de bezochte pagina's. Door onze website te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

 

U hebt controle over de gegevens die u aan ons verstrekt. Wanneer gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt iGLOO zich het recht voor om bepaalde operaties tijdelijk of permanent te onderbreken of op te schorten.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Uw persoonlijke gegevens worden dus niet verkocht, gedeeld of overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. iGLOO heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een data-inbreuk te voorkomen.

 

5. We gebruiken ook cookies !

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. We gebruiken cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden aan onze regelmatige bezoekers.

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, nodigen wij u uit om onze Cookiebeleid te raadplegen.

Als u onze website bezoekt, raden we u aan om uw cookies te activeren. U blijft echter vrij om ze uit te schakelen via de instellingen van uw browser als u dat wenst. Voor meer details verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

6. Wat zijn mijn rechten ?

6.1. Garantie van eerlijke en wettige verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de expliciete legitieme doeleinden uiteengezet in punt 4. Ze worden verzameld en verwerkt op een adequate, relevante en niet-excessieve manier, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

 

Alle technische en beveiligingsmaatregelen zijn genomen om het risico van onrechtmatige of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken. In geval van een inbreuk op zijn computersystemen, zal iGLOO onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

6.2. Recht op toegang

Indien u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft dus het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betrokken gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen, en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens te kennen.

6.3. Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen worden gecorrigeerd. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn "gebruikersaccount" voor zover mogelijk, maar u kunt ons ook een schriftelijk verzoek hiervoor indienen indien dit niet mogelijk is.

 

6.4. Recht op vergetelheid

U heeft ook het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in de volgende gevallen :

→  Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden
→  U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking
→  U heeft geldig uw recht van bezwaar uitgeoefend
→  Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
→  Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting

iGLOO beslist autonoom over de aanwezigheid van de bovengenoemde criteria.

6.5. Recht op beperking van verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, met name in geval van betwisting over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure, of gedurende de tijd die iGLOO nodig heeft om te verifiëren of u uw recht op verwijdering geldig kunt uitoefenen.

6.6. Recht van bezwaar

U heeft ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. iGLOO zal stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw recht van bezwaar.

6.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.

6.8. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteiten die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen ?

Om uw rechten uit te oefenen, dient u een verzoek per aangetekende post te sturen naar iGLOO, 6 Rue Louis De Geer, 1348 Louvain-la-Neuve (België), of per e-mail met ontvangstbevestiging naar info@igloo.be, met als onderwerp van uw bericht "Ter attentie van het management". We zullen zo snel mogelijk en uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek antwoorden.

8. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door iGLOO, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt (www.privacycommission.be).